top of page

HAKKIMIZDA

Geride bıraktığımız çeyrek yüzyıllık zaman diliminin en dinamik aktörleri olarak uluslararası gündemde özel bir yer edinen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), küresel boyutta olduğu kadar yerel düzeyde de yeniliklere imza atmaktadır. Ülkemizde özellikle AB üyelik sürecinde ivme kazanan sivil toplum kuruluşları toplumsal ihtiyaçların dile getirilmesi, çözümler üretilmesi, projelendirilmesi ve somut adımlar atılması adına dikkate değer bir fonksiyon üstlenmiş durumdadır. Demokratik kitle örgütlerinden baskı gruplarına kadar oldukça geniş bir yelpazeyi tanımlayan STK kavramı, son derece zengin bir içeriğe sahiptir.

Birlikler, hiç şüphesiz Anadolu’nun en ücra köylerinin kalkınma ve güzelleştirilmesinden kentsel ve bölgesel çaplı büyük organizasyonlara kadar pek çok müspet gelişmenin öncüleri olagelmişlerdir.Gerçekte bu kuruluşların uluslararası sivil toplum faaliyetlerini yakından takip etmesi,bu alandaki her türlü yenilik ve gelişmeyi başarılı bir şekilde içselleştirmesi ve Avrupalı STK’larla boy ölçüşebilmesi ancak teorik ve pratik donanımlarının artması ile mümkündür. Kaldı ki STK’larımız faaliyet gösterdikleri alanda daha etkin ve verimli olabilmenin yanı sıra, bir sinerji atmosferi oluşturulabilmesi için birbirleriyle iletişime ve işbirliğine de ihtiyaç duymaktadırlar.

TDPB bu doğrultuda önemli bir misyon üstlenme düşüncesiyle 11.03.2013 tarihinde kurulmuştur. Sivil Toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını sağlamak için ülkemizdeki derneklerin ve bu derneklerce oluşturulan alt ve üst kuruluşların kamuya yararlı faaliyetlerinin desteklenmesi, tanıtılması, gönüllü aktiviteler sergileyen dernek ve kurumlara karşı toplumsal güven oluşturulması TDPB’nin öncelikli hedeflerindendir.

 

Bu çerçevede TDPB insanlık ve Türk dünyası yararına, özellikle; Türk Dünyası ve akraba topluluklarındaki milletvekillerinin arasındaki iletişimi güçlendirmek, vekillerimizin bir birlerini daha da yakından tanımalarına fırsat sunmak, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve ayrıca; ortak değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirerek, faaliyette bulunduğu ülkeler de kültürel ve ekonomik iş birliği alanında ki gelişmelere de katkıda bulunmak amacıyla Mecliste grubu bulunan tüm partilerin milletvekillerinden oluşan heyetçe ülkemizde ve dünyada sivil toplumun sinerjisini toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla STK’ların ve özellikle derneklerin kapasitelerini artırarak, kaynakların proje esaslı, etkin ve optimum seviyede kullanımını sağlamayı vizyon olarak benimsemiştir.

BASKAN.jpg
bottom of page